Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU

Názory čtenářů

Každý z těchto dopisů lze samostatně na internetu sdílet prostřednictvím jeho adresy (získáte kliknutím na jeho nadpis, nebo použitím tlačítka „Poslat e-mailem“).

Pokud nechcete, aby Váš dopis mohli číst také ostatní, prosíme – výslovně to ve svém listu uveďte. Stejně tak v případě, že nechcete zveřejnit své jméno, napište značku, pod kterou jej v rubrice Názory čtenářů máme uvést. Titulky uvozující jednotlivé dopisy jsou redakční. Případné odpovědi členů redakce jsou vyznačeny tučným písmem.

Přehřátá polívčička kotlíkové lobby?

V poslední době jsme si bohužel už tak nějak zvykli na to, že „naše“ vlády a parlamenty, myšleno české a bruselské, produkují řadu směrnic, zákonů a nařízení ve formě zmetků, které ztěžují práci kdejaké profesi a ztrpčují běžný život občanů. Nejinak je tomu i s revizemi kotlů.

Jedním ze současných „mistrovských“ kousků naší legislativy je totiž Zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší a jeho novela - Zákon č. 369/2016 Sb., především pak § 17, který stanoví povinnosti provozovatele stacionárního kotle.

V odstavci 1 písmeno e) tohoto zákona se uvádí, že je provozovatel povinen umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. Ale až v letošní novele zákona došlo k zásadní změně, kdy byl vypuštěn původní odstavce 2, podle něhož se povinnost uvedená v odstavci 1 písmeno e) nevztahovala na provozovatele zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinou rekreaci,… A nový odstavec 2 zní takto: Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, porušil některou z povinností podle odstavce 1, avšak toto porušení nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv, obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o povinnostech provozovatele spalovacího stacionárního zdroje stanovených v odstavci 1 a o následcích opakovaného důvodného podezření na jejich porušení v podobě provedení kontroly. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností podle odstavce 1, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům.

Tímto novým ustanovením došlo k bezprecedentnímu prolomení domovní svobody. „Výsada“ práva vstupu do obydlí osob měla být, podle mého názoru, ponechána pouze policii se soudním příkazem pro případ, že by obecní úřad měl důvodné podezření, že ve zmíněném objektu dochází při provozu topného zdroje opakovaně k porušování zákona.

Odstavec 1 písmeno h), který ukládá povinnost provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen "odborně způsobilá osoba"), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem, zůstává, až na nepodstatný dodatek nezměněn.

Na první pohled logický argument, že jde o něco podobného, jako je technická prohlídka automobilů ale při podrobnějším zkoumání příliš neobstojí. Každý výrobce kotlů (je jich několik desítek) totiž školí „odborně způsobilé osoby“ právě jen pro kotle své značky. Tím se celý proces značně komplikuje. Asi jsou kotle složitější než automobily.

Zajímavé také je, že osoba, která chce u konkrétního výrobce získat odbornost pro provádění revizí, musí si u něho nakoupit náhradní díly za několik tisíc korun.

O tom, že se „něco zase nepovedlo“ svědčí např. už nadpis článku „Tisíce lidí nestihnou revizi kotle, ministr chystá úlevu“, který vyšel v Deníku 14. 12. 2016. Podle článku ministerstvo životního prostředí připravilo metodiku pro obce s rozšířenou působností, ve které instruuje úředníky, aby nedávali pokuty tomu, kdo se na revizi do konce tohoto kalendářního roku alespoň objedná. Lidé to prý nechali na poslední chvíli. ANO, velkorysost pana ministra Brabce je zdánlivě obdivuhodná. Asi si ale sám nevyzkoušel zjistit si oprávněnou osobu pro konkrétní kotel a zajistit si revize v zákonném termínu.

Ale zpět k zákonu O ochraně ovzduší. Já jsem se z něj např. jednoznačně nedozvěděl, zda musí být revize na krbová kamna s teplovodním výměníkem, kdy tzv. „do vody“ jde výrazně menší výkon než těch zákonných 10 kW. A stoprocentně mi to nevyjasnila ani opakovaná konzultace s příslušným revizním technikem a dvěma zkušenými topenáři.

A tak dále studuji zákon. Ale najít na internetu jeho úplné aktuální znění a pak mu ještě jednoznačně porozumět není právě jednoduché. A to je topení již od dob studií mým koníčkem.

Ale ten, kdo nechce dostat pokutu až 20 tisíc korun, měl by asi postupovat také tak.

Neznalost zákona totiž neomlouvá, i kdyby to byl totální zmetek!

Zdeněk Lanz

Procitání ve světle skandálů

Dobrý den pane Poledníku,

více takových článků jako "CIA chce zavirovat celý svět..."! Je zřejmé, že jsme ve finále. Zdá se, že letošek začal býti tím rokem, kdy budou novinářské žně. Nicméně již dnes některé informace jsou tak tvrdé, že lidé tomu neuvěří. Nechtějí slyšet, že byli tak hloupí, tak nevědomí, tak nevěřící, nechtějí připustit, že byli a jsou pouze zmanipulované stádo ovcí. Je těžké vysvětlovat pravdu, je těžké přesvědčit lidi, aby si vzali svou svobodu zpět.

Přeji hezký víkend.

Celestina Hedvik

Migrace a budoucnost EU

V médiích proběhla v minulých dnech zpráva, že z Afriky a Blízkého východu se připravuje na cestu do Evropy, resp. Evropské unie, cirka 6 miliónů lidí. Vzhledem k tomu s jakými potížemi se potýkají státy, které byly nejčastějším cílem migrantů v minulých dvou letech, je nade všechnu pochybnost zřejmé, že takovéto množství běženců, kteří by do EU dorazili v průběhu dvou až tří let, by současná EU nebyla schopna absorbovat bez silných sociálních a bezpečnostních otřesů.

I největšímu optimistovi a zastánci migrantů musí být zřejmé, že v případě další masivní migrační vlny, by se bezpečnostní riziko v zemích EU zvýšilo až na hranici udržitelnosti veřejného pořádku, (viz. již dnes některé oblasti Francie a Švédska) a sociální systémy zemí, kam migranti nejvíce směřují, by se dostaly do ohromných potíží a některé by zřejmě zcela zkolabovaly. Nemluvě o riziku zdravotním, které není až tak zmiňováno, ale které je, podle mého názoru, neméně nebezpečné. Nemoci, které mohou migranti z tropických oblastí zavléci do Evropy, mohou být pro většinu Evropanů fatální. 

Domnívám se, že čas dostat migraci pod kontrolu, již překročil dvanáctou hodinu. A pokud se lídři EU budou stále jen omezovat na fráze o nutnosti společného postupu a větší integrace, vyvolají pravý opak. Jednotlivé státy EU se, v pudu sebezáchovy, začnou starat každý sám o sebe. Občané k tomu prostě politiky donutí. Tak zanikne Schengen, který ale dnes již stejně v podstatě nefunguje, jelikož jeho vnější hranice se staly nekontrolovatelnými a představuje tak spíše bezpečnostní riziko než výhodu volného pohybu osob, (případ berlínského teroristy, který Schengenem projel lehce, bez jakékoli kontroly z Německa až do Itálie, je toho zářným příkladem).

Po zániku Schengenu se začne drolit i samotná EU. K vytvoření takového scénáře není potřeba příliš velké fantazie, současná situace v EU k němu směřuje. Nakonec i sám předseda Evropské komise J.C. Juncker již hovoří o dvourychlostní EU, čili faktickém rozdělení EU na státy, které se chtějí více integrovat a státy, které si chtějí zachovat ještě alespoň nějakou samostatnost. A pokud skutečně dojde k další nezvladatelné migrační vlně, tak rozklad EU již asi nikdo nezastaví. Bohužel, současní lídři EU nejsou schopni tuto situaci řešit a nebo hůře, sami ji z nějakého důvodu vyvolávají a podporují. 

Budoucnost si vytváříme sami a je jen na nás, jaká bude. Zatím ještě můžeme ledaco ovlivnit, za pár let možná již ne. 

Jan Souček

Plzeň 

Babišova redukce parlamentu

Vážený pane Hájku, 

dovoluji si Vás oslovit a současně navrhnout? jedno téma na zveřejnění. Obracím se na Vás protože zveřejňované články zřejmě čte hodně čtenářů, jsou věcné, pravdivé a čtivé, stejně jako Vaše kniha.

Babiš vyslovil myšlenku na zredukování parlamentu z 281 na 101 osob a omezení pobytu v parlamentu na dvě funkční období. Na to samozřejmě okamžitě reagoval Sobotka s tím, že jde o likvidaci demokracie.

Nepředpokládám, že většina občanů má možnost nebo náladu sledovat přenosy ze zasedání sněmovny, poněvadž musí do práce. Nechci urážet občany ale myslím si, že většině není zřejmý systém fungování sněmovny, kde se většinou hlasuje kolektivně v jednotlivých klubech. Při přímém přenosu je vidět jak "dozorci" signalizují jak se má hlasovat a kázeň je z jistých důvodů 100%.

Takže by stačilo, když to přeženu, kdyby tam byli jen šéfové stran, neboť oni rozhodují jak se má hlasovat. A navíc si myslím, že poslanecký slib je pouhá fraška, když se stádo musí podřídit honákovi. Tak nevím, že by docházelo k likvidaci demokracie, pouze by vypadli ti co tam sedí 20 a více let a to by bylo posílení demokracie.

Blíží se parlamentní volby, tak jsem si myslel, že by bylo vhodné přiblížit občanům jak je s tou parlamentní demokracií.

Snad jsem nic špatného nenapsal. Srdečně Vás zdravím, přeji hodně sil a pevné zdraví.

Karel Vaněk

Soukromé studium Bible

Vážený pane Hájku,

jsem občasnou čtenářkou vašeho Protiproudu a mrzí mě, když v příspěvcích vašich autorů, v tomto případě se jedná o Ivana Poledníka, nacházím prokazatelné nepřesnosti.  

Uvedu zde část textu z posledního článku tohoto autora - "Největší spor evropských dějin: ..."

"Písmo sv. nemůže zcela vykládat sebe samo, o čemž svědčí řada omylů, do nichž upadají ti, kteří vyznávají teorii soukromého výkladu. Je tedy nepopiratelné, že zde musí existovat jeho právoplatný vykladač.

2 Petr 1, 20: „To především poznávejte, že žádné proroctví Písma se neřídí soukromým výkladem.“

2 Petr 3, 16: „[Milý bratr náš Pavel psal vám…] jako i ve všech epištolách svých, mluvě v nich o těch věcech. Mezi nimiž některé jsou nesnadné k vyrozumění, kterýchžto neučení a neutvrzení natahují, jako i jiných Písem, k svému vlastnímu zatracení.“

Skut 8, 30–31: „A přiběh Filip, slyšel jej, an čte Izaiáše proroka. I řekl: Rozumíš-liž, co čteš? A on řekl: Kterakž bych mohl rozuměti, leč by mi kdo vyložil?

Komentář: Teorii sola scriptura lze hájit pouze za předpokladu, že Bůh může přijmout omyl jako pravdu." 

Přestože jsem od časného narození pokřtěný katolík, dovolila jsem si přece jen studovat Písmo sv. Jsem přesvědčena, že Bůh neměl v úmyslu to, aby obyčejný člověk nemohl Písmu porozumět. Písmo sv. považuji za velkého Průvodce na naší vzbouřené planetě hříchu. 

A tak si dovolím jen poznamenat z ekumenického překladu Písma sv.:

2 Petr 1,20-21 :  Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.

Domnívám se tedy, že pokud porovnám naprosto laicky obě citace, jsem toho názoru, že Ivan Poledník píše zavádějícím způsobem. 

Pokud máte zájem, zkuste si přečíst v Písmu i  2Petr 3,16 a Skut. 8,30-31, a to nejlépe v kontextu s předchozím textem. 

Budu ráda, pokud se k tomuto vyjádříte a popř. i sám autor Ivan Poledník.

Děkuji předem za Vaši odpověď.

S přátelský pozdravem.

Alena Smékalová

 

Vážená paní Smékalová, děkujeme za zprávu. 

Nikde však nepíšeme, že by Písmo neměl člověk studovat a rozjímat nad jeho slovy. Avšak trváme na tom, že učitelský úřad Církve je nezbytný pro správné pochopení řady pasáží. Protestantská anarchie je toho přeci jasným důkazem. 

Proto doporučujeme poslední skutečně katolické překlady a především jejich bohaté komentáře pod čarou. Ty jsou skutečně nedocenitelné. Jedná se o překladatelskou linii Sýkora - Hejčl - Col. Nový zákon je běžně k dostání v antikvariátech, Starý zákon nedávno vydalo v reprintu Dědictví svatováclavské.

Za redakci Protiproudu zdraví Ivan Poledník

1 2 3 4 5 ... 70
REKLAMA

NEJČTENĚJŠÍ

Francie před rozhodnutím: Ledový pot v bruselských bažinách po celé Evropě. Průzkumům už nikdo nevěří. Diskriminace jediné ženy najednou nevadí? Žhářský útok na Le Penovou. Prostitutky z Femen s obnaženými ňadry. Neděle napoví, nebo odpoví?

Francie před rozhodnutím: Ledový pot v bruselských bažinách po celé Evropě. Průzkumům...

REKLAMA
REKLAMA

NEJVÍCE DISKUTOVANÝ

Nad propastí: Po americkém útoku na Sýrii už nic neplatí. Atentáty na běžícím pásu a teroristé v rauši. Je Trump mrtev? Kdy další „operace pod cizí vlajkou“? Necháme se vést na porážku, nebo pochopíme svůj Kříž?

Nad propastí: Po americkém útoku na Sýrii už nic neplatí. Atentáty na běžícím pásu a teroristé...

REKLAMA
REKLAMA
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Na začátek stránky